Впроваджуємо тренд "Зелений офіс" в Україні

Впроваджуємо тренд "Зелений офіс" в Україні

Договір публічної оферти про надання послуг

Остання редакція 05 січня 2021 року

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей документ являє собою офіційну публічну пропозицію (Оферту) Фізичної особи-підприємця Горбань Анастасії Олександрівни (надалі – Виконавець) укласти договір про надання послуг (надалі – Договір) на встановлених Виконавцем умовами.
1.2. Оферта адресована фізичним (в тому числі фізичним особам-підприємцям) та/або юридичним особам, розміщена на сайті https://papir.org.ua/ (надалі – Сайт), а також може бути зроблена шляхом надсилання комерційного електронного повідомлення юридичним та/або фізичним особам (фізичним особам-підприємцям) через месенджери або електронну пошту.
1.3. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (Акцепту) фізичної (фізичної особи-підприємця) та/або юридичної особи прийняти пропозицію (Оферту) Виконавця на укладення Договору, без підпису письмового примірника Договору сторонами. Акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 638, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному Сторонами.
1.4. В разі прийняття викладених в Оферті умов і оплати послуг, фізична (фізична особа-підприємець) або юридична особа, яка провадить Акцепт цієї Оферти, стає Замовником.
1.5. Належним Акцептом цієї Оферти вважається здійснення Замовником сукупності всіх дій, передбачених п. 4.4. даного Договору.

2. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДАНОМУ ДОГОВОРІ:
2.1. Тариф– сукупність умов надання послуг, їх вартість та строки надання, що визначені та розміщені Виконавцем на Сайті.
2.2. Сайт - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет під доменним ім’ям https://papir.org.ua/.
2.3. Бокс – резервуар з кришкою, який призначений для накопичення та зберігання безпечних відходів. Виконавець має право розміщувати на Боксі логотип ТМ «Альтпапір» та/або зображення або текст інформаційного чи рекламного змісту.
2.4. Безпечні відходи – склотара, макулатура, комбінована упаковка (в т.ч. Tetraрack та паперові горнятка), метал та ПЕТ-пляшки, відходи поліетиленової плівки. Одноразовий посуд, поліетиленові пакети (маєчка) та інші фракції пластику не вивозяться для утилізації у зв’язку з низькоякісною сировиною та складністю у переробці.
2.5. Форма замовлення – форма «Замовити бокси», яка розміщена на Сайті та яка передбачає замовлення послуг Замовником, а також заповнення та направлення Замовником Виконавцю даних з метою замовлення послуг.
2.6. Заявка на вивіз відходів – форма «Замовити вивіз», яка розміщена на Сайті та передбачає повідомлення Замовника про необхідність вивезення безпечних відходів в рамках надання Послуг у зв’язку із заповненням Боксів.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
3.1. За цим Договором Виконавець надає Замовнику послуги з вивозу безпечних відходів (надалі – Послуги), в порядку та на умовах встановлених в Договорі, а Замовник зобов’язується своєчасно їх оплачувати відповідно до умов цього Договору.
3.2. Ціни, зміст, строки, конкретний спосіб надання Послуг, детальний опис пакетів Послуг та порядку виконання спеціальних умов надання Послуг (у випадку наявності) встановлені Виконавцем в Тарифах та розміщені на Сайті в розділі «Тарифи» за посиланням https://papir.org.ua/taryfni-plany. Сторони можуть змінити умови надання Послуг, після їх оплати Замовником, за взаємною згодою шляхом обміну електронними повідомленнями.
3.3. Послуги з еко-адаптації заходів та послуги зі знищення паперових документів не регулюються даним Договором, в разі необхідності Замовника отримати вказані в даному пункті послуги, Сторони регулюють порядок їх надання шляхом укладення окремого Договору.

4. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
4.1. Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, та передбачає приєднання Замовника до Договору в цілому, повним та безумовним прийняттям положень цього Договору. Замовник не може запропонувати свої умови Договору.
4.2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню з Виконавцем письмового Договору про надання послуг Замовнику, згідно з обраним переліком Послуг, розміщених на Сайті.
4.3. Акцептом умов Договору є здійснення Замовником дій, визначених п. 4.4. Договору.
4.4. Замовник здійснює Акцепт Договору шляхом сукупного виконання наступних дій:
1) ознайомлення з Тарифами, викладеними на Сайті в розділі «Тарифи» за посиланням https://papir.org.ua/taryfni-plany. Замовник підтверджує ознайомлення та надання згоди з Тарифами шляхом проставлення відмітки про ознайомлення з умовами даного Договору при заповненні Форми замовлення на Сайті;
2) ознайомлення та надання повної згоди з умовами Політики конфіденційності, розміщеної на сторінці Сайту за посиланням https://papir.org.ua/privacy-policy. Замовник підтверджує ознайомлення та надання згоди з умовами Політики конфіденційності шляхом проставлення відмітки «я даю згоду на обробку персональних даних згідно з Політикою конфіденційності» при заповненні Форми замовлення на Сайті. Політика конфіденційності передбачає правила збору та обробки персональних даних Замовника в рамках виконання даного Договору;
3) здійснення вибору Тарифу, заповнення Форми замовлення на Сайті;
4) здійснення 100% оплати Послуг Виконавця згідно Тарифу, вказаного на Сайті та обраного Замовником.
4.5. Здійснення Акцепту Замовником, свідчить про те, що Замовник ознайомлений з даним Договором, з кількістю та переліком Послуг, строками та порядком надання Послуг, вартістю Послуг та приймає всі умови вказаного Договору без зауважень. Укладення даного Договору не потребує накладення електронних підписів сторонами.
4.6. Якщо Замовнику не зрозумілі будь-які суттєві умови Договору, включаючи порядок надання Послуг, він зобов'язаний звернутися письмово до Виконавця щодо їх уточнення за допомогою каналів зв’язку, вказаних на Сайті в розділі «Контакти». В іншому випадку він не має права посилатися, що йому не відомі суттєві умови Договору та з цієї підстави відмовитися від Договору після Акцепту.
4.7. Термін здійснення Акцепту не обмежений.
4.8. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту Акцепту, здійсненого в порядку, визначеному в. 4.4. Договору, і діє протягом усього терміну отримання Послуг, або до моменту розірвання Договору на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.
4.9. Під час заповнення Форми замовлення, розміщеної на Сайті Замовник повідомляє Виконавцю наступну інформацію про себе, яка необхідна для укладення Договору: ПІБ/назву компанії, адресу електронної пошти, номер телефону, кількість працівників Замовника.

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ
5.1. Надання Послуг за цим Договором здійснюється відповідно Тарифів, розміщених на Сайті.
5.2. Замовник обирає Тариф на Сайті, заповнює Форму замовлення на Сайті та здійснює оплату відповідного Тарифу, в порядку визначеному розділом 6 Договору.
5.3. Заміна Тарифу можлива за самостійним зверненням Замовника до Виконавця шляхом направлення запиту на електронну адресу au.gro.ripap%40ofni або за звернення Замовника за каналами зв’язку, вказаними на Сайті в розділі «Контакти». Разом з тим Виконавець залишає за собою право на самостійну зміну Тарифу у разі не відповідності умов надання Послуг згідно обраного Замовником Тарифу, про що повідомляє Замовника шляхом направлення йому електронного повідомлення або особисто під час фактичного надання Послуги.
5.4. Виконавець має право перенести строки надання Послуг у випадку виникнення обставин, які не залежать від нього при умові попередження Замовника за допомогою наданих Замовником каналів зв’язку (при заповненні Форми замовлення на Сайті) та погодження із Замовником дати перенесення строків надання Послуг.
5.5. Виконавець має право надавати Послуги самостійно або з залученням третіх осіб. При цьому відповідальність перед Замовником несе Виконавець.
5.6. Відповідно до вказаних Тарифів надання Послуг передбачає встановлення в приміщенні Замовника певної кількості Боксів, заміна встановлених Боксів можлива лише один раз на рік безкоштовно. У разі необхідності замінити Бокс через його псування в продовж року з моменту укладення цього Договору, Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю вартість Боксу в розмірі 100 (сто) грн 00 коп. за кожен Бокс.
5.7. Встановлення Боксів в приміщенні Замовника підтверджується актом-приймання передачі матеріальних цінностей, що укладається Сторонами в момент надання Послуг.
5.8. При заповнені Боксів безпечними відходами Замовник направляє Виконавцю Заявку на вивіз відходів, або повідомляє Виконавця про необхідність вивозу безпечних відходів по каналах зв’язку, вказаних в розділі «Контакти» на Сайті. Кількість разів вивозу безпечних відходів встановлюється в Тарифі на Сайті.
5.9. Надання послуг Виконавцем та приймання їх результатів Замовником оформлюється Актом приймання-передачі наданих послуг, який підписується Замовником та Виконавцем або повноважними представниками Сторін та підтверджує відсутність претензій Сторін одна до одної щодо надання Послуг.

6. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТА ПОСЛУГ
6.1. Ціна окремої Послуги визначається Виконавцем в Тарифах, що розміщені на Сайті. Замовник здійснює оплату Послуг в розмірі вартості обраного Тарифу, вказаного на Сайті.
6.2. При необхідності встановлення більше ніж 10 (десять) Боксів, вартість надання Послуги збільшується наступним чином: за кожні наступні додатково надані від 1 до 5 (від одного до п’яти) штук Боксів сума збільшення вартості Послуг складає плюс сорок п’ять відсотків до основної вартості Тарифу.
6.3. Форма розрахунків безготівкова шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця, або шляхом здійснення оплати через використання платіжних систем, розміщених на Сайті.
6.4. В разі збільшення вартості Послуг відповідно до п. 6.2 сума збільшення вартості Послуг сплачується Замовником додатково на підставі виставленого Виконавцем рахунку.
6.5. Виконавець не несе відповідальність за послуги третіх осіб, які надають послуги з переказу коштів, включаючи платіжні системи, та мають право відмовити Замовнику у наданні Послуг у випадку неотримання оплати від Замовника, якщо оплата була здійснена останнім через таких посередників, та кошти не були отримані Виконавцем. Будь-які ризики щодо перерахування коштів на рахунок Виконавця несе Замовник до моменту зарахування коштів на рахунок Виконавця.
6.6. Замовник має право в будь-який час змінити оплачений Тариф і перейти з придбаного Тарифу на інший Тариф з більшою вартістю, за умови доплати різниці у вартості Тарифів. У такому випадку, Виконавець виставляє додатковий рахунок і перехід на інший Тариф здійснюється на наступний день після отримання повної оплати.
6.7. Моментом оплати вважається зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
7.1. Виконавець має право:
7.1.1. Вносити зміни та доповнення до умов Договору. Повідомлення про такі зміни та доповнення публікуються на Сайті не менш ніж за 5 (п'ять) календарних днів до їх введення в дію.
7.1.2. Змінювати вартість Послуг відповідно до ринкових та інфляційних процесів, попередньо повідомивши про це Замовника, але не частіше одного разу за 6 (шість) календарних місяців з моменту укладення Договору.
7.1.3. Припиняти надання Послуг Замовнику, який порушує умови цього Договору.
7.1.4. Зберігати та обробляти інформацію, яку він отримує в процесі надання Послуг.
7.1.5. Залучати до надання Послуг третіх осіб, при цьому відповідальність за якість та кількість Послуг перед Замовником несе Виконавець.
7.1.6. За умови відсутності заперечень з боку Замовника, розміщувати на Сайті найменування Замовника, зображення торгової марки Замовника, його логотип, тощо.
7.2. Виконавець зобов'язаний:
7.2.1. Надавати Послуги в строки, в порядку та в обсязі, передбаченими Договором.
7.2.2. Надавати Послуги з дотриманням вимог чинного законодавства України.
7.2.3 Вживати відповідно до чинного законодавства України заходи із забезпечення конфіденційності інформації, що передається Замовником.
7.2.4. Надавати Послуги щодо вивозу безпечних відходів в строк не пізніше 7 (семи) робочих днів з дня отримання Заявки на вивіз відходів за умови повної оплати Послуг Замовником.
7.2.5. Надавати Послуги щодо забезпечення Боксами не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання Форми замовлення за умови повної оплати Послуг Замовником.
7.2.6. При неможливості в передбачений цим Договором строк надати Послуги, негайно, як тільки Виконавцю стало відомо про настання такої ситуації, повідомити про це Замовника за допомогою каналів зв’язку, наданих Замовником при заповненні Форми замовлення.

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
8.1. Замовник має право на:
8.1.1. Повне і своєчасне отримання замовлених Послуг належної якості.
8.1.2. Відмовитися від отримання повідомлень/листів від Замовника. В такому випадку Виконавець не несе відповідальність за не отримання актуальної інформації Замовником щодо Послуг.
8.2. Замовник зобов'язується:
8.2.1. Здійснювати оплату замовлених Послуг у розмірі та в строки, встановлені Договором.
8.2.2. Своєчасно повідомляти Виконавця про зміну реквізитів, які були зазначені Замовником при заповненні Форми замовлення на Сайті.
8.2.3. Знайомитися с актуальною версією Договору перед здійсненням Акцепту Договору, та в подальшому отриманні Послуг в разі внесення змін до Договору.
8.2.4. Приймати від Виконавця результати надання Послуг шляхом підписання та скріплення печаткою Акту приймання-передачі наданих послуг.
8.2.5. Підтверджувати кількість взятих на користування Боксів шляхом підписання та скріплення печаткою Акту передачі-приймання матеріальних цінностей.
8.2.6. Здійснювати належне пакування та зберігання відходів. Паперові відходи не повинні містити пластикові файли та папки. Всі види відходів мають бути чистими від залишків їжі, рідин або іншої органічної маси (бітум, жири, мастила, парафін); Пластикові ПЕТ-пляшки слід стиснути для максимально ефективного використання корисного об’єму Боксу. Якщо відходи (в т.ч. Tetra pack) забруднені, слід вжити заходів для очищення упаковки від залишків (водою чи миючими засобами) та стиснути перед вкладанням до Боксу.
8.2.7. Забезпечувати супровід для представника Виконавця або підрядної організації відповідальною особою (працівником) Замовника, а саме: вказати представнику Виконавця на місця знаходження Боксів з безпечними відходами, або місця зберігання безпечних відходів в приміщенні Замовника.
8.2.8. Оформляти Заявку на вивіз відходів тільки за умови повного заповнення Боксів задля запобігання неоптимального використання палива, що призводить до забруднення атмосферного повітря.
8.2.9. Не допускати змінення стану та зовнішнього вигляду Боксу.
8.2.10. Не розміщувати рекламу, або іншу інформацію на Боксах.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Виконавець та Замовник несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до цього Договору та чинного законодавства України.
9.2. Сторони домовились, що у разі недосягнення згоди між Замовником та Виконавцем щодо відповідності наданих Послуг до конкретного Тарифу, обраного Замовником, Виконавець має право забрати встановлені Бокси у кількості передбаченій Актом передачі-приймання матеріальних цінностей із наступним розірванням Договору без відшкодування або повернення сплачених коштів за Договором, про що Виконавець повідомляє Замовника шляхом направлення останньому листа на електронну або поштову адресу.
9.3. У разі неможливості повернути надані Бокси, відповідно до п.9.2 Договору, впродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту направлення листа про дострокове припинення Договору, Замовник зобов’язується відшкодувати Виконавцю вартість встановлених Боксів із розрахунку 100 (сто) грн за 1 (один) Бокс.
9.4. У разі самостійного вилучення Замовником попередньо встановлених Виконавцем Боксів, Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю вартість Боксу в розмірі 100 (сто) грн 00 коп. за кожен Бокс. Кількість встановлених Боксів фіксується в Акті приймання-передачі матеріальних цінностей, підписаному Сторонами.
9.5. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), а саме: загрози війни, збройних конфліктів загальнодержавного та (або) локального характеру, або серйозної погрози такого конфлікту, оголошеної та неоголошеної війни, та застосування у зв’язку з цим військових та/або правоохоронних дій, громадської демонстрації, блокади, страйків, протиправних дії третіх осіб, пожежи, вибуху, тривалої перерви в роботі транспорту, регламентованої умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, а також обставин викликаних винятковими погодними умовами і стихійним лихом (епідемія, повеней, землетрусів тощо), незаконними діями державних органів та їх посадових осіб, інших подій надзвичайного характеру, що виникли після укладення цього Договору, які Сторона не могла ні передбачити, ні запобігти розумними заходами.
9.6. Всі суперечки по Договору між Виконавцем і Замовником вирішуються шляхом переговорів, строк направлення претензії та відповіді на неї – один місяць. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Договір набуває чинності з моменту Акцепту, здійсненого в порядку, визначеному в. 4.4. Договору, і діє протягом усього терміну отримання Послуг, або до моменту розірвання Договору на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.
10.2. Визнання недійсними окремих пунктів Договору не тягне недійсність всього Договору.
10.3. Протягом дії Договору, Виконавець має право вносити зміни в Договір, з попереднім попередженням Замовника, такі зміни які вступають в силу протягом 5 днів з моменту оприлюднення Сайті. Виконавець завчасно повідомляє Замовника про зміни (за 5 робочих днів до набрання ними чинності) засобами електронного зв'язку, наданих Замовником при заповненні Форми замовлення на Сайті.
10.4. У разі зміни контактних даних Замовника протягом дії Договору він зобов’язаний повідомити Виконавця про такі зміни по каналах зв’язку зазначених Виконавцем на Сайті в розділі «Контакти».
10.5. Всі документи отримані по каналах зв’язку, визначених Виконавцем на Сайті в розділі «Контакти» та наданих Замовником при заповненні Форми замовлення на Сайті мають юридичну силу для Сторін Договору.

11.РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
Фізична особа-підприємець Горбань Анастасія Олександрівна
08200, Київська обл., м.Ірпінь, вул. Лісова 46, кв.51
au.gro.ripap%40tla
+380504004143
Індивідуальний податковий номер 3457810806
Дата та номер запису в ЄДР: 02.06.2017 року 2 480 000 0000 197940